Regulamin

Regulaminy

Regulamin treningów personalnych i fizjoterapii

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treningi personalne (zwane dalej Treningami) prowadzone są przez trenera personalnego, magistra fizjoterapii w osobie Magdaleny Nowak, która posiada następujące kwalifikacje zawodowe numer wykonywania zawodu fizjoterapeuty 4317 , zwaną dalej Trenerem;
 2. Trener prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514;
 3. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest Regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług treningu personalnego którego jest integralną częścią.

§ 2 STAN ZDROWIA

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Treningach jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć:

– oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,

– oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go;

– kwestionariusza medycznego;

 1. Na pierwszym Treningu odbywa się wstępna rozmowa, ocena postawy ciała, ustalenie programu treningowego oraz celu treningowego do którego Strony będą dążyć;
 2. Na treningach Klient zobowiązuje się do słuchania rad i wykonywania poleceń Trenera w celu prawidłowo wykonania treningu.
 3. Trener nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne Uczestnika wynikające z niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania poleceń Trenera.
 4. W razie powzięcia przez Trenera wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, Trener może odmówić przeprowadzenia treningu lub go przerwać. W takiej sytuacji, przed następnym Treningiem Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia trenerowi zaświadczenia lekarskiego o swoim stanie zdrowia i o braku przeciwskazań lekarskich do kontynuowania Treningów.
 5. W razie niepoinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia lub dolegliwościach Uczestnik może zostać wykluczony z Treningu. Osobie wykluczonej z treningu z nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 3 TERMIN I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 1. Trening trwa 60 min.
 2. Terminy Treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.
 3. Uczestnik powinien stawić się punktualnie na umówionym Treningu, zalecane jest przybycie 15 min wcześniej celem przygotowania się do treningu.
 4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Uczestnika z 12 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Uczestnik nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem treningu, Trening zostaje uznany za przeprowadzony chyba, że Trener zadecyduje inaczej.
 5. W przypadku kiedy Uczestnik spóźni się na trening następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono.
 6. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu personalnym, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.
 7. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, obuwie sportowe. Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 8. Zaleca się, aby klient min. godzinę przed treningiem zjadł pełnowartościowy posiłek. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków itp.).
 9. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.
 10. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wykupienia treningu jednorazowego lub pakietów treningów.
 2. Opłata za trening wstępny, tzw. konsultację, obejmujący dokładny wywiad z klientem, analizę postawy ciała, wgląd w dokumentację medyczną, ustalenie celów prozdrowotnych, treningowych lub fizjoterapeutycznych, wynosi 300zł. Każdy kolejny trening jednorazowy wynosi 200zł w przypadku Magdaleny Nowak i 150zł w przypadku innych pracowników studia.
 3. Opłata za trening jednorazowy winna być dokonana z góry, nie później niż na 24 h przed planowanym terminem treningu na konto bankowe Trenera prowadzone w banku ING nr konta 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 bądź gotówką w recepcji.
 4. W razie nieuiszczenia opłaty za trening jednorazowy uznaje się, iż termin treningu nie jest zarezerwowany.
 5. Pakiet 4 treningów to koszt 720zł (180zł za trening), 8 treningów 1200zł (150zł za trening), bądź 560 (140zł za trening) i 960 (120zł za trening). Pakiet jest miesięczny, zaś okres ważności rozpoczyna się od daty wykupienia pakietu/od daty pierwszego treningu.
 6. Po upływie terminu ważności pakietu niewykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Trenera: magdalenanowakpilates.pl/regulamin
 4. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Trenera.

Regulamin treningów Balance Body

§ 1 DEFINICJE

 1. REGULAMIN – Niniejszy dokument jest Regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług Szkoleń/warsztatów Pilates którego jest integralną częścią.
 2. TRENER – Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail : magda.pilates@gmail.com telefon kontaktowy : 531-043-469, magister fizjoterapii, numer wykonywania zawodu fizjoterapeuty 4317;
 3. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zainteresowana udziałem w szkoleniu/warsztacie bądź biorąca udział w szkoleniu/warsztacie otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, bądź została skierowana na szkolenie/warsztat przez Podmiot zgłaszający Uczestnika;
 4. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UCZESTNIKA – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Trenerem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie Szkoleń dla Uczestników;
 5. KONSUMENT – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia/warsztatu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. SZKOLENIE – szkolenie lub warsztat prowadzone przez Trenera z zakresu Pilates zgodnie z dostępnym harmonogramem;

  § 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych:

– na stronie internetowej Organizatora pod adresem:   https://magdalenanowakpilates.pl/

– na fanpage’u Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MagdalenaNowakTrenerPersonalny/

 1. Szkolenia odbywają się w Studio, które znajduje się na ul. Legionów 119 w Łodzi.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Szkolenia. 

§ 3 UCZESTNICY

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Szkoleniu jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika:

– oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w Szkoleniu lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,

– oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptowaniu go;

 1. Na Szkoleniu Uczestnik zobowiązuje się do słuchania rad i wykonywania poleceń Trenera.
 2. Trener nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne Uczestnika wynikające z niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania poleceń Trenera.
 3. Każdy z Uczestników przystępuje do treningu na własną odpowiedzialność.
 4. W razie niepoinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia lub dolegliwościach Uczestnik może zostać wykluczony z Treningu. Osobie wykluczonej z treningu z nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 5. Trener ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.
 7. Podczas Szkolenia obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, obuwie sportowe. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów.
 8. Uczestnik Szkoleń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody Trenera, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnik nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 9. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas Szkolenia wręczane są na potrzeby Szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach, albowiem są one chronione prawem autorskim.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich treści uzyskiwanych w czasie szkolenia, w szczególności jego planu, stosowanych technik, metod, rozwiązań, rozmów oraz tematów poruszanych w czasie szkolenia a także osób w nim uczestniczących.    
 11. Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed Szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników.
 12. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 13. Na terenie Studio obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

§ 4 ZAPISY

 1. Zgłoszenie na Szkolenie odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line ze strony magdalenanowakpilates.pl, w formie mailowej na adres: magda.pilates@gmail.com, przez Facebook lub osobiście w siedzibie Trenera. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania informacji niezbędnych do realizacji umowy oraz informacji o kursach/szkoleniach.
 2. W odpowiedzi na zgłoszenie osoba zgłaszająca się otrzymuje drogą mailową podstawowe informacje oraz nr konta bankowego na które należy wpłacić zaliczkę zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
 3. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona. O miejscu na liście Uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.
 4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem i wpłata zaliczki wskazanej Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Trenerem i jest zobowiązaniem do zapłaty za Szkolenie.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia – liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Trenera. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Trenerem oraz dokonania niezwłocznej wpłaty całości opłaty za Szkolenie.
 6. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Trener ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć jego termin bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom (patrz niżej).
 7. W przypadku odwołania Szkolenia wysyłana jest drogą mailową informacja dotycząca tego faktu. W takiej sytuacji możliwy jest zwrot dokonanej wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego Szkolenia lub inny Szkolenia z oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty.
 8. Trener odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty podróży
  i rezerwacji związane ze Szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji, koszty podróży do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 9. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami brutto zawierającymi 23% podatek od towarów i usług VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
 2. Cena Szkolenia obejmuje:

– uczestnictwo w Szkoleniu;

– materiały szkoleniowe;

– certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu;

 1. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w kwocie podanej przez Trenera na konto bankowe 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz datę Szkolenia.
 2. Pozostałą część kwoty za Szkolenie należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 3. Niedotrzymanie terminów wpłaty skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu na 30 dni przed jego rozpoczęciem zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50%, zaś jeżeli rezygnacja nastąpi po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
 6. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat; wyjątkiem jest odwołanie Szkolenia przez Trenera.
 7. Trener wystawia faktury VAT za udział w Szkoleniu na prośbę Uczestnika. Faktury są wysyłane na adres e-mail uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.

§ 6  REKLAMACJE

 1. Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.pilates@gmail.com.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 3. Trener odpowiada pisemnie na złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469.
  2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) podane w formularzu zgłoszeniowym lub w czasie innej formy kontaktu z Administratorem  będą przetwarzane w celu :

– realizacji zawartej umowy świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO) np. w celu rozliczenia podatkowego;

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) np. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub odpowiedziami na reklamacje;

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym firmom księgowym i hostingowym. 
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, jednakże dane dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  4. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  5. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi szkolenia.
  7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Trenera: magdalenanowakpilates.pl/regulamin
 3. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Trenera.

Regulamin Szkoleń i Warsztatów

Definicje

 • Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń/warsztatów;
 • Organizator – Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail : magda.pilates@gmail.com telefon kontaktowy : 531-043-469;
 • Uczestnik – osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu/warsztacie bądź biorąca udział w szkoleniu/warsztacie otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, bądź została skierowana na szkolenie/warsztat przez Podmiot zgłaszający Uczestnika;
 • Podmiot zgłaszający Uczestnika – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla Uczestników;
 • Konsument – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia/warsztatu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 2 Postanowienia ogólne
 • Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia/warsztaty otwarte z zakresu fizjoterapii. 
 • Organizator realizuje szkolenia/warsztaty w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych:

– na stronie internetowej Organizatora pod adresem:   https://magdalenanowakpilates.pl/;

– na fanpage’u Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MagdalenaNowakTrenerPersonalny/

 • Organizator oświadcza, iż jest magistrem fizjoterapii i posiada wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń/warsztatów w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

 

 • PŁATNOŚĆ

 

 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń/warsztatów.
 • Cena szkolenia/warsztatu obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie;
 • materiały szkoleniowe/warsztatowe;
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie;
 • Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń/warsztatów są cenami brutto zawierającymi 23% podatek od towarów i usług VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
 • Warunkiem skutecznego zgłoszenia udziału w szkoleniu/warsztacie jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 20 % podanej ceny szkolenia/warsztatu na konto bankowe Organizatora 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu przy czym za dzień zapłaty należy przyjąć dzień uznania należną kwotą rachunku bankowego Organizatora. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz datę szkolenia/warsztatu.
 • W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 3 powyżej uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia/warsztatu.
 • Pozostałą cześć opłaty za szkolenie/warsztat należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora podany powyżej w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia/warsztatu.
 • Po zrealizowanym szkoleniu/warsztacie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i wysłana na wskazany w karcie zgłoszeniowej lub formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W razie gdyby Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika chciałby otrzymać fakturę VAT pocztą tradycyjną musi on zgłosić takie żądanie Organizatorowi.

 

 

 • ZGŁOSZENIE

 

 • Zgłoszenia udziału w szkoleniu/warsztacie dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, osobiście w siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo. 
 • Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz dokonania niezwłocznej wpłaty zaliczki zgodnie z postanowieniem § 3 pkt 3 Regulaminu.
 • Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztacie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem i wpłata zaliczki wskazanej w § 3 pkt 3 Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/warsztat.

 

 • REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 • Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie/warsztat może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego), jednakże nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/warsztatu. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie, zaś wpłacona zaliczka podlega zwrotowi.
 • Rezygnacja z udziału w szkoleni/warsztacie złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu/warsztacie nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie/warsztat.
 • W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora.
 • Nieobecność na szkoleniu/warsztacie nie jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy- rezygnacją ze szkolenia/warsztatu.

 

 • REKLAMACJE

 

 • Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia/warsztatu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia/warsztatu.
 • Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.pilates@gmail.com.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 • Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

.

 • ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

ODWOŁANIE SZKOLENIA

 

 • W przypadku, gdy szkolenie/warsztat nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia/warsztatu o tym fakcie telefonicznie lub  e-mailem  oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia/warsztatu lub zwrot dokonanej opłaty za szkolenie/warsztat.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 • W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 

 

 • ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 

 1. Uczestnik szkolenia/warsztatu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnik nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie/warsztat.
 2. Materiały szkoleniowe/warsztatowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia/warsztatu, wręczane są na potrzeby szkolenia/warsztatu i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
 3. Uczestnik szkoleni/warsztatu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem/warsztatem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia/warsztatu.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 • klauzula informacyjna

 

 • W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469.
 • Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) podane w formularzu zgłoszeniowym lub w czasie innej formy kontaktu z Administratorem  będą przetwarzane w celu :

– realizacji zawartej umowy świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO);

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym firmom księgowym i hostingowym. 
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, jednakże dane dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 • W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi szkolenia.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • 10 Postanowienia końcowe
 • Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT i przesłania jej za pośrednictwem poczty e-mail.
 • W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online w celu zawarcia umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatu w zakresie niezbędnym do jego organizacji. w takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO
 • Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika szkolenia/warsztatu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Materiały szkoleniowe/warsztatowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
Przewiń na górę