+48 537 180 550  magda.pilates@gmail.com

Regulamin

Regulamin

Regulamin treningów personalnych i fizjoterapii

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Treningi personalne (zwane dalej Treningami) prowadzone są przez trenera personalnego, magistra fizjoterapii w osobie Magdaleny Nowak, która posiada następujące kwalifikacje zawodowe numer wykonywania zawodu fizjoterapeuty 4317 , zwaną dalej Trenerem;
 2. Trener prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514;
 3. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest Regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług treningu personalnego którego jest integralną częścią.

§ 2 STAN ZDROWIA

 1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Treningach jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć:

– oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,

– oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go;

– kwestionariusza medycznego;

 1. Na pierwszym Treningu odbywa się wstępna rozmowa, ocena postawy ciała, ustalenie programu treningowego oraz celu treningowego do którego Strony będą dążyć;
 2. Na treningach Klient zobowiązuje się do słuchania rad i wykonywania poleceń Trenera w celu prawidłowo wykonania treningu.
 3. Trener nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne Uczestnika wynikające z niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania poleceń Trenera.
 4. W razie powzięcia przez Trenera wątpliwości co do stanu zdrowia Uczestnika, Trener może odmówić przeprowadzenia treningu lub go przerwać. W takiej sytuacji, przed następnym Treningiem Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia trenerowi zaświadczenia lekarskiego o swoim stanie zdrowia i o braku przeciwskazań lekarskich do kontynuowania Treningów.
 5. W razie niepoinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia lub dolegliwościach Uczestnik może zostać wykluczony z Treningu. Osobie wykluczonej z treningu z nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 3 TERMIN I CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

 1. Trening trwa 60 min.
 2. Terminy Treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.
 3. Uczestnik powinien stawić się punktualnie na umówionym Treningu, zalecane jest przybycie 15 min wcześniej celem przygotowania się do treningu.
 4. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez Uczestnika z 12 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku kiedy Uczestnik nie poinformuje Trenera o odwołaniu treningu na co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem treningu, Trening zostaje uznany za przeprowadzony chyba, że Trener zadecyduje inaczej.
 5. W przypadku kiedy Uczestnik spóźni się na trening następuje odliczenie czasu spóźnienia od czasu trwania treningu. Natomiast spóźnienie Trenera oznacza, że poświęci on swój czas, by trening trwał tyle, ile założono.
 6. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu personalnym, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.
 7. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, obuwie sportowe. Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.
 8. Zaleca się, aby klient min. godzinę przed treningiem zjadł pełnowartościowy posiłek. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków itp.).
 9. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.
 10. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wykupienia treningu jednorazowego lub pakietów treningów.
 2. Opłata za trening wstępny, tzw. konsultację, obejmujący dokładny wywiad z klientem, analizę postawy ciała, wgląd w dokumentację medyczną, ustalenie celów prozdrowotnych, treningowych lub fizjoterapeutycznych, wynosi 300zł. Każdy kolejny trening jednorazowy wynosi 200zł w przypadku Magdaleny Nowak i 150zł w przypadku innych pracowników studia.
 3. Opłata za trening jednorazowy winna być dokonana z góry, nie później niż na 24 h przed planowanym terminem treningu na konto bankowe Trenera prowadzone w banku ING nr konta 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 bądź gotówką w recepcji.
 4. W razie nieuiszczenia opłaty za trening jednorazowy uznaje się, iż termin treningu nie jest zarezerwowany.
 5. Pakiet 4 treningów to koszt 720zł (180zł za trening), 8 treningów 1200zł (150zł za trening), bądź 560 (140zł za trening) i 960 (120zł za trening). Pakiet jest miesięczny, zaś okres ważności rozpoczyna się od daty wykupienia pakietu/od daty pierwszego treningu.
 6. Po upływie terminu ważności pakietu niewykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bieżąco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Trenera: magdalenanowakpilates.pl/regulamin
 4. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Trenera.

Przewiń na górę