Regulamin Warsztaty i Szkolenia

Regulamin

Regulamin Szkoleń i Warsztatów

 • Definicje
 • Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń/warsztatów;
 • Organizator – Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail : magda.pilates@gmail.com telefon kontaktowy : 531-043-469;
 • Uczestnik – osoba fizyczna zainteresowana udziałem w szkoleniu/warsztacie bądź biorąca udział w szkoleniu/warsztacie otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, bądź została skierowana na szkolenie/warsztat przez Podmiot zgłaszający Uczestnika;
 • Podmiot zgłaszający Uczestnika – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu dla Uczestników;
 • Konsument – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia/warsztatu, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • 2 Postanowienia ogólne
 • Organizator oświadcza, iż prowadzi szkolenia/warsztaty otwarte z zakresu fizjoterapii. 
 • Organizator realizuje szkolenia/warsztaty w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych:

– na stronie internetowej Organizatora pod adresem:   https://magdalenanowakpilates.pl/;

– na fanpage’u Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MagdalenaNowakTrenerPersonalny/

 • Organizator oświadcza, iż jest magistrem fizjoterapii i posiada wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prowadzenie szkoleń/warsztatów w zakresie opisanym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 • PŁATNOŚĆ

 • Koszt uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń/warsztatów.
 • Cena szkolenia/warsztatu obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu/warsztacie;
 • materiały szkoleniowe/warsztatowe;
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie;
 • Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń/warsztatów są cenami brutto zawierającymi 23% podatek od towarów i usług VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
 • Warunkiem skutecznego zgłoszenia udziału w szkoleniu/warsztacie jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 20 % podanej ceny szkolenia/warsztatu na konto bankowe Organizatora 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu przy czym za dzień zapłaty należy przyjąć dzień uznania należną kwotą rachunku bankowego Organizatora. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko Uczestnika oraz datę szkolenia/warsztatu.
 • W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 3 powyżej uważa się, iż Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika dokonał rezygnacji ze szkolenia/warsztatu.
 • Pozostałą cześć opłaty za szkolenie/warsztat należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora podany powyżej w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia/warsztatu.
 • Po zrealizowanym szkoleniu/warsztacie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i wysłana na wskazany w karcie zgłoszeniowej lub formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W razie gdyby Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika chciałby otrzymać fakturę VAT pocztą tradycyjną musi on zgłosić takie żądanie Organizatorowi.

 • ZGŁOSZENIE

 • Zgłoszenia udziału w szkoleniu/warsztacie dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej Organizatora, formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, osobiście w siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo. 
 • Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia/warsztatu; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem oraz dokonania niezwłocznej wpłaty zaliczki zgodnie z postanowieniem § 3 pkt 3 Regulaminu.
 • Zgłoszenie udziału w szkoleniu/warsztacie w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem i wpłata zaliczki wskazanej w § 3 pkt 3 Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie/warsztat.

 • REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie/warsztat może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego), jednakże nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia/warsztatu. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie, zaś wpłacona zaliczka podlega zwrotowi.
 • Rezygnacja z udziału w szkoleni/warsztacie złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu/warsztacie nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie/warsztat.
 • W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą lub e-mailem do Organizatora.
 • Nieobecność na szkoleniu/warsztacie nie jest jednoznaczna z odstąpieniem od Umowy- rezygnacją ze szkolenia/warsztatu.

 • REKLAMACJE

 • Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia/warsztatu w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia/warsztatu.
 • Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.pilates@gmail.com.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
 • Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

.

 • ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

ODWOŁANIE SZKOLENIA

 • W przypadku, gdy szkolenie/warsztat nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia/warsztatu o tym fakcie telefonicznie lub  e-mailem  oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia/warsztatu lub zwrot dokonanej opłaty za szkolenie/warsztat.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia/warsztatu z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.
 • W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

 • ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

 1. Uczestnik szkolenia/warsztatu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnik nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie/warsztat.
 2. Materiały szkoleniowe/warsztatowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia/warsztatu, wręczane są na potrzeby szkolenia/warsztatu i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
 3. Uczestnik szkoleni/warsztatu jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu/warsztacie pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem/warsztatem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia/warsztatu.
 4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
 5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 • klauzula informacyjna

 • W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469.
 • Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) podane w formularzu zgłoszeniowym lub w czasie innej formy kontaktu z Administratorem  będą przetwarzane w celu :

– realizacji zawartej umowy świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO);

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

 • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym firmom księgowym i hostingowym. 
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, jednakże dane dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 • Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
 • W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi szkolenia.
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • 10 Postanowienia końcowe
 • Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT i przesłania jej za pośrednictwem poczty e-mail.
 • W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy online w celu zawarcia umowy, Podmiot zgłaszający Uczestnika udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatu w zakresie niezbędnym do jego organizacji. w takim przypadku podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO
 • Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika szkolenia/warsztatu oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Materiały szkoleniowe/warsztatowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

Przewiń na górę