Regulamin szkoleń Balanced Body

Regulamin szkoleń Balanced Body

                                Regulamin szkoleń Balanced Body 

§ 1 DEFINICJE
 
1. REGULAMIN – Niniejszy dokument jest Regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron Umowy o świadczenie usług Szkoleń/warsztatów Pilates którego jest integralną częścią.
2. TRENER – Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail : magda.pilates@gmail.com telefon
kontaktowy : 531-043-469, magister fizjoterapii, numer wykonywania zawodu fizjoterapeuty 4317;
3. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, zainteresowana udziałem w szkoleniu/warsztacie bądź biorąca udział w szkoleniu/warsztacie otwartym, która zawiera lub zamierza zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie szkolenia/warsztatu, bądź została skierowana na szkolenie/warsztat przez Podmiot zgłaszający Uczestnika;
4. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UCZESTNIKA – podmiot, który zawarł lub zamierza zawrzeć z Trenerem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenie Szkoleń dla Uczestników;
5. KONSUMENT – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika, będący osobą fizyczną, która zawiera lub zamierza dokonać zawrzeć z Organizatorem umowę świadczenia usług, obejmującą przeprowadzenia szkolenia/warsztatu,
niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. SZKOLENIE – szkolenie lub warsztat prowadzone przez Trenera z zakresu Pilates zgodnie z dostępnym harmonogramem;
 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i miejscu szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych:
– na stronie internetowej Organizatora pod adresem:  https://magdalenanowakpilates.pl/
– na fanpage’u Organizatora dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/MagdalenaNowakTrenerPersonalny/
2. Szkolenia odbywają się w Studio, które znajduje się na ul. Legionów 119 w Łodzi.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Szkolenia.
 
§ 3 UCZESTNICY
 
1. Warunkiem dopuszczenia do udziału w Szkoleniu jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez Uczestnika:
– oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w Szkoleniu lub braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność,
– oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptowaniu go;
 
2. Na Szkoleniu Uczestnik zobowiązuje się do słuchania rad i wykonywania poleceń Trenera.
3. Trener nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne Uczestnika wynikające z niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania poleceń Trenera.
4. Każdy z Uczestników przystępuje do treningu na własną odpowiedzialność.
5. W razie niepoinformowania Trenera o swoim stanie zdrowia lub dolegliwościach
Uczestnik może zostać wykluczony z Treningu. Osobie wykluczonej z treningu z nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
6. Trener ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane.
7. Uczestnik jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni.
8. Podczas Szkolenia obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, obuwie sportowe. Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów.
9. Uczestnik Szkoleń zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody Trenera, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnik nie jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie.
10. Materiały szkoleniowe, które Uczestnik otrzymuje podczas Szkolenia wręczane są na potrzeby Szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach, albowiem są one chronione prawem autorskim.
11. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich treści uzyskiwanych w czasie szkolenia, w szczególności jego planu, stosowanych technik, metod, rozwiązań, rozmów oraz tematów poruszanych w czasie
szkolenia a także osób w nim uczestniczących.
12. Uczestnik jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w Szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed Szkoleniem i w trakcie jego
trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników.
13. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nieużywanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
14. Na terenie Studio obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 
§ 4 ZAPISY
 
1. Zgłoszenie na Szkolenie odbywa się przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line ze strony magdalenanowakpilates.pl, w formie mailowej na adres: magda.pilates@gmail.com, przez Facebook lub osobiście w siedzibie Trenera. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym adresu e-mail do przesyłania informacji niezbędnych do realizacji umowy oraz informacji o kursach/szkoleniach.
 
2. W odpowiedzi na zgłoszenie osoba zgłaszająca się otrzymuje drogą mailową podstawowe informacje oraz nr konta bankowego na które należy wpłacić zaliczkę zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu.
3. Liczba miejsc na Szkolenie jest ograniczona. O miejscu na liście Uczestników decyduje kolejność wpłaty zaliczki.
4. Zgłoszenie udziału w Szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem i wpłata zaliczki wskazanej Regulaminu stanowi zawarcie umowy z Trenerem i jest zobowiązaniem do zapłaty za Szkolenie.
5. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęcie Szkolenia – liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Trenera. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza
zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Trenerem oraz dokonania niezwłocznej wpłaty całości opłaty za Szkolenie.
6. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Trener ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć jego termin bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony Uczestników. W
przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom (patrz niżej).
7. W przypadku odwołania Szkolenia wysyłana jest drogą mailową informacja dotycząca tego faktu. W takiej sytuacji możliwy jest zwrot dokonanej wpłaty, przeniesienie wpłaty na inny termin tego samego Szkolenia lub inny Szkolenia z
oferty szkoleniowej celem pokrycia części zapłaty.
8. Trener odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez Uczestników koszty podróży i rezerwacji związane ze Szkoleniem (w tym m.in. koszty rezerwacji, koszty podróży do miejsca szkolenia czy płatności związane z zakwaterowaniem).
9. Za dzień wykonania usługi (dzień zakończenia szkolenia) uznaje się dzień wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu/szkolenia.
 
§ 5 PŁATNOŚCI
 
1. Koszt uczestnictwa w Szkoleniu podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń. Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami brutto zawierającymi 23% podatek od towarów i usług VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT
niezbędne jest wypełnienie oświadczenia.
2. Cena Szkolenia obejmuje:
– uczestnictwo w Szkoleniu;
– materiały szkoleniowe;
– certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu;
 
3. Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki w kwocie podanej przez Trenera na konto bankowe 73 1050 1461 1000 0090 7317 6464 w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zgłoszenia. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko
Uczestnika oraz datę Szkolenia.
4. Pozostałą część kwoty za Szkolenie należy wpłacić najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
5. Niedotrzymanie terminów wpłaty skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.
6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu zaliczka nie podlega zwrotowi.
7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu na 30 dni przed jego rozpoczęciem zaliczka podlega zwrotowi w wysokości 50%, zaś jeżeli rezygnacja nastąpi po tym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
8. Nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat; wyjątkiem jest odwołanie Szkolenia przez Trenera.
9. Trener wystawia faktury VAT za udział w Szkoleniu na prośbę Uczestnika. Faktury są wysyłane na adres e-mail uczestnika wskazany w zgłoszeniu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.
 
§ 6  REKLAMACJE
 
1. Zawierający umowę – Uczestnik lub Podmiot zgłaszający Uczestnika może złożyć reklamację dotyczącą Szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia Szkolenia.
2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magda.pilates@gmail.com.  Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
3. Trener odpowiada pisemnie na złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e- mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469.
2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) podane w formularzu zgłoszeniowym lub w czasie innej formy kontaktu z Administratorem  będą
przetwarzane w celu :
– realizacji zawartej umowy świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;
– kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia/warsztatu (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;
– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)
– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO) np. w celu rozliczenia podatkowego;
– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO) np. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub odpowiedziami na reklamacje;
3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym firmom księgowym i hostingowym. 
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, jednakże dane dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego,
w którym doszło do zakończenia świadczenia usług.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
6. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
7. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi szkolenia.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Trenera: magdalenanowakpilates.pl/regulamin
3. Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej Trenera.
Przewiń na górę