Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Art.13 RODO

W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469 (dalej jako „ADO”).
  2. Pani/Pana Dane osobowe w postaci :

– danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, PESEL);

– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail);

– dane medyczne (m.in. dane o aktualnym stanie zdrowia, przebytych chorobach, dane o udzielonych świadczeniach zdrowotnych);

– wizerunek;

będą przetwarzane w celu :

– realizacji zawartej umowy świadczenia usług treningu personalnego (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

– udzielania świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę i prowadzenia dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 1 lit. b i c   w zw. z art. 9 ust. 2 lit. h RODO)  

– kontaktu w sprawie potwierdzenia obecności na zajęciach, odwołania zajęć (art. 6 pkt 1 lit. b RODO);

– w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

– wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO);

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

  1. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora. W kwestii publikacji wizerunku i w związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku/Instagramie) Administrator informuje, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy lub świadczenia usług jednakże dane niezbędne dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług lub do czasu wycofania udzielonej zgody. Dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane i przechowywane nie krócej niż przez okres 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  3. Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  4. W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.
  6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przewiń na górę