Klauzula informacyjna Szkolenia i Warsztaty

Klauzula informacyjna

 1. W wykonaniu art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 RODO  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Magdalena Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MOVIMENTO Łódzkie Centrum Pilates Magdalena Nowak, ul. Łubinowa 36, 94-239 Łódź, NIP: 7272643514, e-mail: magda.pilates@gmail.com, telefon kontaktowy: 531-043-469.

  • Pani/Pana Dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię i nazwisko), danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) podane w formularzu zgłoszeniowym lub w czasie innej formy kontaktu z Administratorem  będą przetwarzane w celu :

  – realizacji zawartej umowy świadczenia usługi przeprowadzenia szkolenia (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

  – kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia (art. 6 pkt 1 lit. b RODO) ;

  – w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 pkt 1 lit. a RODO)

  – wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 pkt 1 lit. c RODO);

  – gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO);

  • Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim na podstawie umów zawartych przez Administratora, w tym firmom księgowym i hostingowym. 
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, jednakże dane dla potrzeb księgowych i archiwalnych będą przechowywane nie krócej niż przez 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego, w którym doszło do zakończenia świadczenia usług.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
  • Jest Pan/Pani uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  • W sytuacji gdy przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora.  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi szkolenia.
  • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Przewiń na górę